Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Margreet van Hecke Energetische Massages verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten. Daarnaast zal Margreet van Hecke Energetische Massages persoonsgegevens verwerken als u vanwege interesse deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Geboortedatum
Geslacht
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer indien betaald wordt via de bank

Waarom we gegevens nodig hebben

Margreet van Hecke Energetische Massages verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Het afhandelen van uw betaling
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang we gegevens bewaren
Margreet van Hecke Energetische Massages zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

Delen met anderen

Margreet van Hecke Energetische Massages deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Met bedrijven die in opdracht van ons gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek

Margreet van Hecke Energetische Massages gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@margreetvanhecke.nl

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
In de massagepraktijk

Sommige categorieën persoonsgegevens die we verzamelen kwalificeren we als “bijzondere” gegevens, op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor de massage hebben we uw medische gegevens nodig, en hierin hebben wij een beroepsgeheim. Bij de intake stellen we vragen over bijvoorbeeld recentelijke operaties of medicatiegebruik. Als wij gegevens van uw arts nodig hebben, kan dat alleen met uw voorafgaande toestemming. U kunt er zelf voor kiezen om deze bijzondere gegevens met ons te delen. Als u bijzondere gegevens met ons deelt, stemt u ermee in dat wij deze gegevens gebruiken voor de aangegeven doeleinden (massage, reiki, pulsing). Bijzondere gegevens gebruiken wij alleen voor zover dit wettelijk is toegestaan met uw toestemming.

De toestemming kunt u ieder moment intrekken. Houd er rekening mee dat u in sommige gevallen dan geen of minder goed gebruik kan maken van onze dienst.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen wij om toestemming van hun ouders of voogd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@margreetvanhecke.nl
Margreet van Hecke Energetische Massages zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
(Let op: Vanuit de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst) is Margreet van Hecke Energetische Massages verplicht om bepaalde gegevens gedurende 15 jaar te bewaren, terwijl andere gegevens vanwege belastingwetgeving 5 of 7 jaar bewaard dienen te worden. Deze specifieke gegevens kunnen dan ook niet verwijderd worden).

Beveiliging

Margreet van Hecke Energetische Massages neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@margreetvanhecke.nl.

Wijziging

Margreet van Hecke Energetische Massages heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden altijd bekend gemaakt op de website.

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met mij op!

1 september 2018